Das Land - Ukraine

M o d e r n e   L i t e r a t u r   d e r   U k r a i n e

U r b a n e   L i t e r a t u r

Bohdan Zholdak

Volodymyr Dibrova

Maria Matios

Andrij Kurkov

Oksana Zabuzhko

Iren Rozdobudjko

Oles Uljanenko,

Pavlo Volvatsch

Borys Humenjuk

Larysa Denysenko

Anatolij Dnistrovyj

Serhij Zhadan

Sofia Andruchovytsch

A l t e r n a t i v e   G e s c h i c h t e

Vasyl Kozheljanko

Oleksandr Irvanets

Volodymyr Jeschkiljev

P h a n t a s t i s c h e   P r o s a 

Jurij Vynnytschuk

Halyna Pahutjak

Vasyl Slaptschuk

Tanja Maljartschuk

F a n t a sy

Andrij Valentinov

Oleksandr Levtschenko

Timur Lytovtschenko

Henri Brajon Oldi (Dmytro Hromov und Oleh Ladyzhenskyj) Maryna und Serhij Djatschenko

J u g e n d p r o s a

Natalka Snjadanko

Svitlana Pyrkalo

Irena Karpa

Saschko Uschkalov

Artem Tschech 

H i s t o r i s c h e   P r o s a

Pavlo Zahrebeljnyj

Roman Ivanytschuk

Serhij Baturyn 

E r o t i s c h e   P r o s a 

Jurij Pokaltschuk

Ljuba Klymenko (Maryna Hrymytsch)

Oleh Kryschtopa

I n d e p e n d e n t 

Valerij Schevtschuk

Vjatscheslav Medvid

Jevhen Paschkovskyj

Stepan Procjuk 

K r i m i

Natalija und Valerij Lapikur

Vasyl Schkljar

Leonid Kononovytsch

Jevhenija Kononenko

Andrij Kokotjucha 

P o s t m o d e r n e   P r o s a

Jurij Andruchovytsch

Jurij Izdryk

Taras Prochasjko

Svitlana Povaljajeva

Ljubko Deresch